Sicculus Flaccus
Personage: Sicculus Flaccus
Gemeente: Maastricht
Scènes: Romeins Maastricht & De Romeinse brug

Over het personage: Sicculus is vernoemd naar Sicculus Flaccus, een Romeinse landmeter die een boek over zijn werk schreef. Wanneer hij precies leefde, is onduidelijk. Zijn teksten zijn opgenomen in een verzamelwerk dat in de 6de eeuw werd samengesteld.

De Dame van Simpelveld
Personage: De Dame van Simpelveld
Gemeente: Simpelveld
Scène: Villa Stampstraat

Over het personage: de Dame van Simpelveld kennen we van haar askist (sarcofaag). We hebben haar geen voornaam en familienaam gegeven omdat zij sinds de ontdekking van haar kist in 1930 al bekend staat als de 'Dame van Simpelveld'.

Over de scène: We hebben ons de Dame van Simpelveld als een zelfbewuste zakenvrouw voorgesteld. Aanleiding hiervoor geven de reliëfs in haar askist en haar grafgiften. In de directe omgeving van de kist is een villacomplex gevonden. Op korte afstand van de villa lag een kalksteengroeve.
Ammaca
Personage: Ammaca
Gemeente: Maastricht
Scène: Romeins Maastricht

Over het personage: Ammaca is een meisje met een Germaanse (Keltische) naam. Deze naam is aangetroffen op een grafsteen die bij baggerwerkzaamheden in de Maas te voorschijn kwam.

Over de scène: In het verhaal ontmoet Sicculus Amaca die eieren gaat brengen naar de herberg. Ze offert ook een paar eieren aan Jupiter binnen de muren van het fort. Zowel het fort als een godenpijler met Jupiter erbovenop zijn door archeologen gevonden (in de kelder van Hotel Derlon)
Sjouwer
Personage: sjouwer (naamloos)
Gemeente: Maastricht
Scène: De Romeinse brug

Over de scène: Op de bodem van de Maas zijn restanten van de Romeinse brug teruggevonden. Dat Maastricht in de Romeinse tijd een overslaghaven was weten we door  een grafsteen die uit de Maas werd opgebaggerd: op de grafsteen staat een man met een amfoor op zijn rug en met de contouren van een markthal op de achtergrond.
Claudia
Personage: Claudia, villa-eigenares
Gemeente: Meerssen
Scène: Villa Herkenberg

Over het personage: De naam Claudia is afgeleid van Claudius: een van de oudste familienamen van het oude Rome. Onder andere de vrouw van Nero (54-68 na Chr.) heette Claudia. Kleding, haar haardracht, sieraden, kleding en schoenen van Claudia zijn gebaseerd op afbeeldingen op munten, grafstenen en archeologische vondsten (schoenen, sieraden, haarnaald).

Over de scène: Villa Herkenberg is een grote en luxe villa geweest. Er is een badvertrek gevonden. Ook zijn fragmenten van wandschildering bewaard gebleven.
Gaius Fabius
Personage: Gaius Fabius, schilder
Gemeente: Meerssen
Scène: Villa Herkenberg

Over het personage: Gaius Fabius,  is vernoemd naar de oudst bekende Romeinse schilder, die in 304 voor Christus fresco’s in een tempel in Rome zou hebben aangebracht . De stucadoor en de schilder met hun attributen zijn overgenomen van een reliëf op een grafsteen uit Sens in Frankrijk.

Over de scène: zie 'Claudia'
Livia
Personage: Livia, villa-eigenares
Gemeente: Meerssen
Scène: Villa Herkenberg

Over het personage: Livia is vernoemd naar de vrouw van keizer Augustus (27 v. Chr -14 na Chr). Haar kleding, haardracht, sieraden, kleding en schoenen zijn gebaseerd op afbeeldingen op munten, grafstenen en archeologische vondsten (schoenen, sieraden, haarpen).

Over het personage: In Meerssen zijn verschillende villa’s gevonden. In 2008 werd een deel van een Minervabeeld gevonden. Uit archeologisch onderzoek weten we dat godenzuilen niet alleen in heiligdommen stonden maar ook op villa-terreinen.
Ontmoet de Romeinen
Wie waren de Romeinen die 2000 jaar geleden in Zuid-Limburg woonden? Dat kom je te weten in deze website.

De Romeinse landmeter Sicculus Flaccus neemt je mee op een reis langs de Via Belgica. Onderweg komt hij een bont gezelschap van tijdgenoten tegen. Allemaal met hun eigen verhaal.

Deze personages zijn weliswaar verzonnen, maar ze zijn natuurlijk niet zo maar gekozen. Bij de keuze van de personages heeft de redactie van deze website zich laten inspireren door (recente) archeologische vondsten, historische bronnen én archeologisch onderzoek.

Ga met Sicculus mee op pad en ontdek de Romeinen langs de Via Belgica!
Koerier
Personage: koerier (naamloos)
Gemeente: Voerendaal
Scène: De Via Belgia in Voerendaal

Over het personage: De koerier en zijn paard zijn geïnspireerd op afbeeldingen van grafstenen en de zuil van Trajanus. De attributen van de koerier en het beslag van het paardentuig zijn gebaseerd op archeologische vondsten.

Over de scène: In Voerendaal is het tracé van de Via Belgica in de directe nabijheid van de A79 aangetroffen. Uit historische bronnen weten we dat keizer Augustus de keizerlijke vervoers- en postdienst op poten heeft gezet.
Lucretius Niger
Personage: Lucretius Niger, soldaat
Gemeente: Valkenburg
Scène: Katakomben

Over het personage: Lucretius Niger's naam is samengesteld uit twee veel voorkomende namen: Lucretius was een beroemde dichter en filosoof uit de eerste eeuw voor Chr. De bijnaam Niger kan slaan op een donkere huid of zwart haar. Zijn outfit is samengesteld op basis van afbeeldingen op grafstenen en de zuil van Trajanus.

Over de scène: Op de Goudsberg in Walem - Valkenburg - is het fundament van een wachttoren teruggevonden, evenals een deel van de gracht. Soldaten werden ingezet bij de aanleg van Romeinse wegen en openbare gebouwen. In antieke teksten wordt hier melding van gedaan. De zuil van Trajanus (keizer van 98 tot 117) laat dit letterlijk zien. Op de zuil is a.h.w. een stripverhaal afgebeeld. We zien Romeinse soldaten aan de slag bij wegwerkzaamheden.
Het Ubisch echtpaar
Personages: Ubisch echtpaar
Gemeente: Landgraaf
Scène: Een Romeins vrouwengraf

Over de personages: In het Aambos in Heerlen is een grafsteen van een echtpaar gevonden. De kleding verraadt de herkomst van de man en de vrouw. De muts van de vrouw en de cape van de man zijn typisch voor de streek rondom Keulen. In Heerlen en in Keulen zijn restanten van grafmonumenten gevonden die in hetzelfde atelier gemaakt moeten zijn. De ornamenten en de manier waarop zij gebeeldhouwd zijn, zijn identiek.

Over de scène: Langs de Hereweg in Landgraaf is een vrouwengraf opgegraven. De muur rondom het graf is teruggevonden. Op basis van vergelijkingen van andere Romeinse graven is het aannemelijk dat hier ook een grafpijler heeft gestaan. De samenstelling van haar grafgiften maakt aannemelijk dat het om een vrouw gaat. Zij moet behoorlijk rijk geweest zijn. Een grafmonument duidt op de aanwezigheid van een doorgaande weg en op de ligging van een villa in de onmiddellijke nabijheid.
Ambustus
Personage: Ambustus, blokbreker
Gemeente: Valkenburg
Scène: Katakomben

Over het personage: Ambustus is een bijnaam die veel voorkwam. Letterlijk vertaald betekent het ‘verbrand’. Een toepasselijk naam voor iemand tijdens zijn werk brandwonden zal hebben opgelopen. Zijn kleding is geïnspireerd op afbeeldingen van grafstenen en de zuil van Trajanus (keizer van 98 tot 117).

Over de scène: De Romeinen gebruikten mergel al als bouwmateriaal. Mergelblokken zijn in fundamenten van villa’s teruggevonden. Zagen om de mergelblokken uit de wand mee te halen zijn ook teruggevonden. Ze werden ook afgebeeld op grafstenen van ambachtslui.
Attalus Postimus
Personage: Attalus Postimus, villa-eigenaar
Gemeente: Voerendaal
Scène: Villa Ten Hove

Over het personage: De naam Attalus en de bijnaam Postimus komen we tegen op grafstenen. De naam Postimus is geen oorspronkelijk Romeinse naam maar een naam van iemand die “verrromeinst” is. Dit laten we ook zien in de kleding: een leren broek, een tunica in combinatie met een Germaanse torque, arm- en halssieraad.

Over de scène: Villa Ten Hove is een van de twee villa’s in Limburg die in zijn geheel is opgegraven. We weten niet wie de eigenaar van de villa was. We weten wel dat de villa welvarend is geweest.
Crispa
Personage: Crispa, dochter van de knecht
Gemeente: Voerendaal
Scène: Villa Ten Hove

Over het personage: Crispa betekent ‘krullend haar’. Haar kleding is gebaseerd op afbeeldingen op grafstenen.

Over de scène: zie boven 'Attalus Postimus'
Servaas Rubius
Personage: Servaas Rubius, stoker
Gemeente: Heerlen
Scène: De Romeinse Thermen

Over het personage: De naam Servaas is afgeleid van Servatius, de eerste bisschop die in de 4de eeuw geboren werd. Rubius betekent ‘rood’. De stoker zal beslist een rode kop van de hitte hebben gehad.

Over de scène: In Heerlen is een Romeins badgebouw opgegraven. Hier zijn restanten van een hypocaust, het verwarmingssyteem, aangetroffen. Een ketel water werd warm gestookt op een houtvuur. De warme lucht werd via kanalen onder de vloeren en in de wanden geleid. Een stoker stond misschien in laag aanzien maar zonder stokers geen warm badhuis.
Macrinus
Personage: Macrinus, oogarts
Gemeente: Heerlen
Scène: De Romeinse Thermen

Over het personage: In Heerlen is een zogenaamd zalfsteentje gevonden. Op de randen van dit steentje stond de naam van de oogarts (= Macrinus) en de samenstelling van vier zalfjes ingekrast.
Lucius Ferenius
Personage: Lucius Ferenius, pottenbakker
Gemeente: Heerlen
Scène: Lucius me fecit

Over het personage: Op de Putgraaf is een pottenbakkersoven opgegraven. In deze oven trof men een kruikje met een inscriptie. We lezen hierin de naam van de maker van de kruik en de persoon voor wie hij dit kruikje gemaakt heeft. De naam van de pottenbakker is Lucius Ferenius. Amaka is de vrouw voor wie hij dit kruikje maakte.

Over de scène: De oven en de werkplaats zijn geïnspireerd op de archeologische vindplaats.
Lucius Priminius Ingenius
Personage: Lucius Priminius Ingenius, handelaar
Gemeente: Landgraaf
Scène: Romeins Rimburg

Over het personage: De naam Lucius Priminius Ingenius staat op een grafsteen van een handelaar uit Neuss.

Over de scène: In Rimburg is een straatdorp opgegraven. De vele archeologische vondsten maken duidelijk dat hier diverse ambachten uitgevoerd werden. Er moeten heel wat handelaren langs de Via Belgica zijn getrokken om alle producten, die deze ambachtsmannen produceerden, aan de man te brengen.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. - Wilt U Cookies toestaan?